Menu główne

2020 12 21 zyczenia Szpital

Adres:

SPSR Nowogard
ul. Wojska Polskiego 7
72-200 Nowogard

REGON: 812372658
NIP: 856-16-67-533

rachunek bankowy Bank Pekao
nr konta: 30 1240 3927 1111 0010 8425 3803

Telefony:

Rejestracja do poradni specjalistycznych:
tel. 91 577 05 79

Centrala:
     tel. 91 39-213-56
     tel. 91 39-218-77

Sekretariat:
     tel. 91 39-215-59
     fax. 91 392-00-59

Rejestracja POZ:
     tel. 91 39-218-00
     tel. 91 39-218-06

E-mail i www


www.szpital.nowogard.pl
bip.szpital.nowogard.pl

Edyta Pałkowska-Ślipek

 

Stowarzyszenie na rzecz Szpitala

Zakład Opiekuńczo Leczniczy w Resku

Do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego może zostać przyjęty pacjent, wymagający całodobowych świadczeń pielęgnacyjnych,        z rozpoznaniem choroby przewlekłej, który w ocenie wg zmodyfikowanej skali Barthel uzyskał od 0 do 40 pkt., czyli:

 • osoby wymagające stałej i długotrwałej opieki i pielęgnacji z deficytami samoobsługi i samoopieki
 • osoby niepełnosprawne
 • chorzy po leczeniu szpitalnym (w okresie rekonwalescencji), wymagający pielęgnacji, rehabilitacji, przygotowania do samoobsługi.

Zakład nie może przyjmować

 • chorych w ostrej fazie choroby psychicznej
 • uzależnionych (alkohol, narkotyki)
 • w terminalnej fazie choroby nowotworowej
 • dzieci

Decyzję o przyjęciu do Zakładu Opiekuńczo Leczniczego wydaje kierownik w porozumieniu z lekarzem zakładu w oparciu o wymaganą dokumentację i na podstawie skierowania (wniosku) lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. Natomiast o skierowanie do Zakładu Opiekuńczo Leczniczego może wystąpić osoba zainteresowana, opiekun, przedstawiciel ustawowy, lekarz zakładu opieki zdrowotnej

Wymagane dokumenty:

 • Wniosek o przyjęcie do zakładu opiekuńczo-leczniczego
 • Zaświadczenie lekarskie
 • Wywiad pielęgniarski (wypełnia pielęgniarka środowiskowa lub pielęgniarka społeczna w szpitalu).
 • Ocena pacjenta według zmodyfikowane oceny skali BARTHEL. Do przyjęcia do ZOL kwalifikowani są pacjenci posiadający od 0 do 40 pkt.
 • Decyzja o waloryzacji renty/emerytury
 • Pacjent w dniu przyjęcia do ZOL powinien mieć aktualne badania tj. morfologia, OB, badanie ogólne moczu, mocznik, elektrolity, HBS.

Wniosek o przyjęcie i zaświadczenie lekarskie są wypełniane przez lekarza pierwszego kontaktu (gdy pacjent przebywa w domu), jeżeli pacjent przebywa w szpitalu dokumenty wypełnia lekarz prowadzący

W przypadku kiedy osoba kierowana do zakładu jest nieświadoma w podejmowaniu swoich decyzji lekarz na wniosku winien poświadczyć: brak kontaktu słowno-logicznego.

Jeżeli pacjent/ka jest świadomy/a w podejmowaniu swoich decyzji, ale z powodu choroby (np. niedowład kończyn górnych) nie jest możliwe złożenie podpisu lekarz stwierdza, że: w jego obecności pacjent/ka wyraził/a zgodę na pobyt w ZOL.

W przypadku zaznaczenia w zaświadczeniu lekarskim choroby psychicznej (pkt. 9 d) wymagane jest zaświadczenie od psychiatry o następującej treści:
Pacjent/ka nie zagraża sobie i otoczeniu. Może przebywać w ZOL o profilu ogólnym.

Do wniosku należy dołączyć:

 1. Zgodę na ponoszenie opłaty za pobyt w Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym(oświadczenie o płatności).
 2. Zobowiązanie się członków rodziny do odebrania pacjenta po zakończonym pobycie w zakładzie(oświadczenie o odbiorze pacjenta).
 3. Zaświadczenie lekarskie stwierdzające konieczność całodobowej pielęgnacji i opieki bez potrzeby hospitalizacji(zaświadczenie lekarskie).
 4. Wywiad pielęgniarski przeprowadzony przez pielęgniarkę środowiskową lub rodzinną(wywiad pielęgniarski).
 5. Skalę Barthel wypełnioną i podpisaną przez lekarza i pielęgniarkę(Skala Barthel).
 6. Dokument stwierdzający wysokość dochodu osoby ubiegającej się o skierowanie do zakładu - (oryginał lub kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem aktualnej decyzji ZUS / KRUS / MOPS).
 7. Informację o lekarzu oraz pielęgniarce podstawowej opieki zdrowotnej (imię i nazwisko oraz dokładny adres przychodni w której przyjmują).
 8. Kserokopię dowodu osobistego.
 9. Dokumentację medyczna pacjenta (wypisy ze szpitala, informacje o przebytych chorobach, itp.).